Evenimente

2013

Tombola clientilor 2013

Chestionar satisfacție clienți

REGULAMENTUL PROMOTIEI “TOMBOLA CLIENTILOR”
NR. 29 DIN DATA DE 08.01 .2013

1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI

Organizatorul promotiei “TOMBOLA CLIENTILOR" este S.C. B|BRAUN MEDICAL S.R.L cu sediul in Remetea Mare nr. 636 DN 6 KM 546+400 DREAPTA, inregistrata la ORC Timis sub nr. J35/1038/1998, avand CIF RO 11080242, telefon 0256.284.905, fax 0256.284.907, reprezentata legal prin Wenderoth Martin Helmut si Amelia Dinu in calitate de Administrator

2. PARTICIPANTI

La promotia "TOMBOLA CLIENTILOR” poate participa orice client persoana fizica si juridica, romana sau straina care completeaza "Chestionarul de satisfactie a clientilor", iar participarea la tombola este asigurata de returnarea chestionarului completat la adresa de e-mail relatii-clienti.ro@bbraun.com si la numarul de fax 0256.284.907

3. DURATA

Perioada in care se va desfasura promotia “TOMBOLA CLIENTILOR" este incepand cu data de 01.02.2013 si pana la data de 28.02.2013 ora 0:00.

4. CONDITII DE PARTICIPARE

Pentru ca un client sa participle la promotia “TOMBOLA CLIENTILOR" trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

  • Participantul sa nu fie salariat in cadrul S.C. B|BRAUN MEDICAL S.R.L, sa nu fie sot / sotie sau ruda de gradul I si II (copii, parinti sau frati) cu vreunul dintre salariatii firmei.
  • Sa fie client B|Braun Medical
  • Sa fi comandat cel putin o data in ultimii 3 ani produse de la B|Braun Medical
  • Sa completeze "Chestionarul de satisfactie a clientilor”
  • Sa returneze "Chestionarul de satisfactie a clientilor” completat la adresa de e-mail relatii-clienti.ro@bbraun.com si la numarul de fax 0256.284.907 pana la data de 28.02.2013 ora 0:00.

5. PREMIILE PROMOTIEI” TOMBOLA CLIENTILOR"

Premiul I — Voucher in valoare de 150 Ron
Premiul II — Voucher in valoare de 100 Ron
Premiul III — Voucher in valoare de 50 Ron
Valoarea totala a premiilor este de 300 Ron.

Voucherul este un cupon cu valoare emis de catre B|Braun Medical si poate fi utilizat doar pentru a achizitiona produse de pe magazinul online www.magazin-bbraun.ro.

6. MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR

Premiile promotiei “TOMBOLA CLIENTILOR" se vor acorda prin extragerea efectuata in data de 15.03.2013 la sediul S.C. B|Braun Medical S.R.L. iar la extragere pot participa toti clientii care au completat si returnat "Chestionarul de satisfactie a clientilor". Tragerea la sorti si acordarea premiilor se va face sub directa supraveghere a unei comisii din care vor face parte angajati ai organizatorului. In urma extragerii se va intocmi si procesul verbal de adjudecare al premiilor. Castigatorii promotie “TOMBOLA CLIENTILOR” vor fi anuntati pe website-ul organizatorului www.bbraun.ro in maxim 15 zile lucratoare de la data efectuarii tragerii la sorti.
Castigatorii premiilor oferite prin tragere la sorti vor fi anuntati personal, telefonic, in maxim 3 zile lucratoare de la data organizarii tombolei. In cazul in care castigatorul nu poate fi anuntat prin telefon, se va trimite o notificare scrisa, prin posta, la adresa de facturare, urmand ca in termen de 15 zile de la expedierea scrisorii, castigatorul sa contacteze organizatorul. Daca si acest termen este depasit se va folosi unul dintre participantii de rezerva, iar ciclul se repeta pana la validarea unui castigator.
Pentru validarea castigarii premiului, castigatorul va trebui sa prezinte actul de identitate.

7. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Castigatorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor in bani sau alte obiecte si nici nu pot solicita modificari ale caracteristicilor tehnice ale premiilor. Premiile acordate vor fi inmanate impreuna cu procesul verbal de predare - primire.

8. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile sub forma de premiu obtinut de catre castigator in conformitate cu reglementarile Codului Fiscal in vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura in legatura cu aceste venituri fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

9. REGULAMENTUL TOMBOLEI

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe website-ul www.bbraun.ro si la sediul firmei S.C. B|BRAUN MEDICAL S.R.L Remetea Mare, nr. 636, DN6 KM 546+400 DREAPTA, Timis.

10. FORTA MAJORA

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre organizator, inclusiv imposibilitatea organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin regulament. Daca intervine situatia de mai sus sau intervine o situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea regulamentului si continuarea promotiei "TOMBOLA CLIENTILOR”, organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art.1082 si 1083 din Codul Civil.
Daca organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la promotia “TOMBOLA CLIENTIL0R” existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul organizatorului www.bbraun.ro

11. INCETAREA PROMOTIEI

Prezenta promotie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea tombolei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

12. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Participarea la Promotie implica acceptarea expresa a participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de Organizator in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea acestuia. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia societatilor comerciale implicate in organizarea Promotiei si a operatorului de marketing direct al Organizatorului. Participantilor la promotie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in urma cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Remetea Mare, nr. 636, KM 546+400 DREAPTA, Timis.
"Dreptul de acces la date": orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
"Dreptul de interventie asupra datelor": orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

  1. Dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
  2. Dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
  3. Notificarea catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;

"Dreptul de opozitie": persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate ai legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In vederea exercitarii drepturilor sus mentionate, persoana vizata poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. Operatorul este obligat sa comunice masurile luate precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obliga ca, la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, va aduce la cunostinta drepturile conforme legii 677/2001. Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre organizator in modul expus in paragraful anterior. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa la adresa organizatorului.

13. TEMEIUL LEGAL

Prezentul regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 -Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Legea 677/2001 - Privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

14. PARTICIPANTII MINORI SI PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATE

In cazul in care câstigatorul unui premiu este minor (cu vârsta sub 18 ani) sau este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui sau legal. Aceasta presupune si semnarea de catre parinte sau tutore a unei declaratii date cu incuviintarea autoritatii tutelare daca este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv si de participarea minorului la prezenta campanie.

15. LITIGII

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei este definitiva. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra facturilor participante sau continutul acestora. Prin participarea la aceasta promotie, prin completarea si returnare "Chestionarului de satisfactie a clientilor" in cadrul campaniei "TOMBOLA CLIENTILOR" participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
Contestatiile se depun in termen de 7 zile lucratoare de la data extragerii la sediul SC B|BRAUN MEDICAL SRL cu sediul in Remetea Mare, nr. 636, DN6, KM 546+400 DREAPTA, judetul Timis. In ipoteza in care decizia comisiei va fi in sensul admiterii contestatiei, procedura de tragere la sorti va fi reluata la o data ce va fi facuta publica in cel mai scurt timp de la admiterea contestatiei. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane de la sediul organizatorului.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata promotiei si va face public acest lucru.

16. ALTE REGLEMENTARI

Reclamatiile cu privire la premiul castigat efectuate dupa data de semnare a procesului verbal de predare-primire al premiului nu vor fi luate in considerare si nu vor fi responsabilitatea organizatorului. In caz de tentative sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator si folosirea unuia dintre participantii de rezerva, de genul imposibilitatii de anuntare telefonica cauzata de schimbarea numarului de telefon, situarea castigatorului intr-o arie fara acoperire, imposibilitatea de notificarea in scris a castigatorului cauzata de schimbarea adresei participantului sau neprimirea corespondentei de catre acesta etc.

17. ALTE CLAUZE

Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa sediului organizatorului din Remetea Mare, nr. 636, KM 546+400 DREAPTA, judetul Timis sau telefonic la numerele de telefon afisate pe website-ul www.bbraun.ro

Organizatorul promotiei “TOMBOLA CLIENTILOR”
S.C. B|BRAUN MEDICAL S.R.L

ADMINISTRATOR
AMELIA DlNU

ADMINISTRATOR
WENDEROTH MARTIN HELMUT

Produs adăugat la lista de dorințe
Produs adăugat la Compară.